O nás

Obecná charakteristika školky

Mateřská škola je moderní budova nově postavená v roce 2009 dle architektonického záměru firmy ATX Architekti spol. s r.o. v obci Moravany u Brna. V roce 2011 byla provedena přístavba dalších dvou tříd. V září 2016 byla dokončena rekonstrukce, při které se z ředitelny a přilehlého skladu vybudovala nová třída pro děti se speciálními vzdělacími potřebami. Komplex je zasazen do krásného prostředí na okraji obce Moravany, v těsné blízkosti polí a lesa, které vybízí k procházkám, objevování a poznávání přírodních jevů.

V roce 2020 došlo k nárustu obyvatel obce Moravany. Vedení obce bylo nuceno tuto situaci akutně řešit a tak 1.9.2020 se Mateřská škola Moravany rozrostla o další třídu prostřednictvím detašovaného pracoviště na adrese Brno-Pšeník 18.

V současné době má škola šest tříd s celkovou kapacitou maximálně 138 dětí, které jsou rozděleny do běžných tříd – Kuřátka, Motýlci, Koťátka, Berušky, speciální třídy pro děti s narušenou komunikační schopností Sovičky a běžné třídy Ovečky na detašovaném pracovišti v Brně-Pšeník 18.

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, podněcuje a rozvíjí elementární vzdělanostní základ pro další celoživotní vzdělávání a výchovu dětí dle platných požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Podmínky předškolního vzdělávání

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem, prostorné šatny, ve třídách lze variabilně pracovat s prostory dle různých potřeb a přání dětí pomocí paravánů a zatahovacích dveří. Děti se tak mohou nerušeně věnovat svým potřebám a zájmům. Nabídka hraček a didaktických pomůcek je velice pestrá a účelově vybavována dle specifikací tříd. Zajímavé řešení výdejových pultů, pracovních koutků přímo ve třídách umožňují dětem prohlubovat dovednosti v oblasti sebe obsluhy (svačinky, obědy, pitný režim), nebo ve výtvarných či pracovních činnostech, kde je prostor pro jejich kreativitu. Třídy jsou slunné, prostorné s velkými terasami, v létě vybavenými koberci, zatahovacími markýzami, které prodlužují dětem pobyt i pohybové aktivity na čerstvém vzduchu během dne. Dále mají k dispozici nejrůznější pomůcky jako je skleník, nádrže pro seznamování s vodním prostředím apod. Všechno zařízení školy včetně cvičebního nářadí i zdravotně hygienické zařízení včetně lehátek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a odpovídají počtu dětí. Veškeré vybavení je v pestrých veselých barvách a vytváří příjemné estetické zázemí dětem. Velké prostorné a prosklené prostory mateřské školy umožňují rodičům kdykoliv nahlédnout do dění školy. Součástí mateřské školy je venkovní atrium, které využíváme k prezentaci výrobků dětí a ke společné výzdobě, např. dle ročního období.

Mateřská škola má k dispozici velkou prostornou zahradu vybavenou pískovišti, zahradním altánem, dřevěnými průlezkami, skluzavkou, pružinovými houpadly a vodním mlhovištěm s oblázkovou plážičkou. Vize do budoucna je tematické rozčlenění zahrady. Naším záměrem je také vybudování bylinkové zahrádky, díky níž budou děti vlastním přičiněním sledovat růst bylinek.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná zdravá a vyvážená strava. Každodenní nabídka čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných šťáv a salátů a pestrý jídelníček je samozřejmostí. Školní kuchyně připravuje zdravé jídlo v konvektomatu bez ztrát vitamínů a živin s minimální spotřebou tuků. Mezi podávanou plnohodnotnou zdravou a vyváženou stravou jsou dodržovány vhodné intervaly. Samozřejmostí je pitný režim dětí s možností volby tekutin. Paní učitelky jdou dětem příkladem, stolují zároveň s nimi. Klademe důraz na zdravý životní styl a na samostatné rozhodování, kdy děti do jídla v žádném případě nenutíme a dáváme jim možnost výběru.

Psychosociální podmínky

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je zároveň natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Tento režim nabízí dostatečný prostor pro individuální potřeby nejen dětí, ale i rodičů. Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu je realizován denně s přihlédnutím k aktuálním podmínkám počasí. Děti mohou využívat k pobytu venku již zmiňované terasy, zahradu, atrium i blízké okolí včetně lesa. Respektujeme individuální potřebu odpočinku, relaxace a spánku, umožněním soukromí a upravením doby odpočinku podle individuální potřeby dítěte.

Pro nově příchozí děti máme vypracováno "Desatero pro rodiče", Dotazník návyků a potřeb dítěte z rodinného prostředí, abychom měli možnost navázat na rodinnou výchovu a tím eliminovat adaptační potíže dětí. Společnými akcemi pořádanými pro rodiče s dětmi prohlubujeme vzájemnou komunikaci a důvěru (dílničky s rodiči). Při zápisu máme den otevřených dveří. Všichni pedagogové i ostatní personál respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové i individuální), naslouchají potřebám rodičům.
Rodičům jsou umožněny konzultační hodiny po domluvě s učitelkou. Všichni pracovníci mateřské školy svým přístupem přispívají k pohodové a přátelské atmosféře ve škole. Plně respektujeme osobnost každého dítě. Všechny děti mají rovnocenné postavení.

Organizace

Mateřská škola je otevřena od 6,30 h. do 16,30 h. Děti se scházejí zpravidla do 8,30 h.,čas je využit převážně pro volné hry dětí, pro individuální činnosti, preventivní chvilky. Po té následuje průběžná svačina v rozmezí od 8,30h. do 9,00 h. Po svačině jsou organizovány řízené činnosti formou prožitkového učení, hry a další vzdělávání dle ŠVP PV. Pobyt venku probíhá v době od 10-12 h. Oběd je podáván od 12,00 h. do 12,30 h. v době od 12,15 h do 12,30 h. se některé děti rozcházejí domů. Děti odpočívají a relaxují dle svých individuálních potřeb zpravidla do 14,15h, předškolní děti a děti s odkladem školní docházky věnují čas po odpočinku přípravou na další vzdělávání např. formou vypracovávání pracovních listů , lego hrátky apod. Svačina se dětem podává ve 14,30 h. Následují volné hry dětí, pohybové, výtvarné, pracovní, hudební aktivity dle výběru dětí. Děti se rozcházejí do 16,30h., kdy se budova zabezpečí.